ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP MẶN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 1988-2018

Tôn Sơn, Trịnh Phi Hoành, Dobrynin D. V., Mokievsky V. O.

Tóm tắt


Bài báo chia sẻ cách khai thác và xử lí ảnh vệ tinh đa thời gian trong đánh giá biến động diện tích rừng. Tư liệu ảnh viễn thám Landsat 5 và Landsat 8 được sử dụng để đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn (RNM) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1988-2018. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám năm 1988, năm 2018 và kết quả chồng xếp các bản đồ nói trên cho thấy: trong khoảng thời gian 30 năm từ 1988 đến 2018, tổng diện tích RNM ở tỉnh Trà Vinh đã giảm 70% so với ban đầu, với 15.176,2 ha năm 1988 giảm xuống còn 4497,4 ha năm 2018, giảm đi 10.678,7 ha. Tốc độ phục hồi của RNM thấp hơn gần 5 lần so với tốc độ biến mất của chúng. Cụ thể là, từ năm 1988 đến năm 2018 RNM biến mất trên diện tích 13.383,7 ha và xuất hiện mới trên diện tích 2704,9 ha, chỉ có 1792,6 ha RNM không thay đổi. Sự biến động diện tích RNM ở tỉnh Trà Vinh có liên quan đến quá trình chặt phá rừng để đào ao nuôi tôm, sạt lở bờ biển, sự hình thành RNM trên các vùng đất mới bồi ven biển, các cồn đất ở vùng cửa sông, cũng như việc trồng mới RNM trong các ao nuôi tôm kém hiệu quả.

Từ khóa


biến động; rừng ngập mặn; viễn thám; tỉnh Trà Vinh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Leon T. Hauser, Vu, N. G., Nguyen, A. B., Emma Dade, Nguyen, M. H., ... & Pham, V. H. (2017). Uncovering the spatio-temporal dynamics of land cover change and fragmentation of mangroves in the Ca Mau peninsula, Vietnam using multi-temporal SPOT satellite imagery (2004-2013). Applied Geography, 86, 197-207.

Nguyen, H. H., & Nguyen, V. Q. (2017). Su dung anh vien tham Landsat va GIS xay dung ban do bien dong dien tich rung tai vung dem Vuon Quoc gia Xuan Son [Using Landsat remote sensing imagery and GIS to develop a forest change map in the buffer zone of Xuan Son National Park]. Journal of Science and Technology, 3, 46-56.

Nguyen, V. S. (2016). Ung dung cong nghe vien tham va GIS trong nghien cuu bien dong rung ngap man khu vuc mui Ca Mau giai doan 2002-2016 [Application of remote sensing and GIS technology in the study of changes in mangrove forests in Ca Mau cape period from 2002 to 2016]. Graduated essay from Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry,

pages.

Pham, H. T., Nguyen, T. H. H., & Mai, S. T. (2019). Changes of mangrove cover, species composition and sedimentation rate in Xuan Thuy national park, Vietnam. Science on Natural Resources and Environment, 25, 36-40.

Pham, V. N., Quach, V. T. E., Nguyen, K. H., & Tran, T. T. N. (2012). Vai tro cua rung ngap man ven bien Viet Nam [The role of coastal mangroves in Vietnam]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 33, 115-124.

Pham, V. H., Pham, V. T., & Pham, V. H. (2004). Tich hop tu lieu vien tham va GIS danh gia bien dong dien tich rung ngap man Can Gio giai doan 1996-2004 [Integrating remote sensing data and GIS to evaluate changes in Can Gio mangrove area in the 1996-2004 period]. The Fifth National Conference of Marine Science and Technology, 724-728.

Ton, S., Dobrynin D.V, & Mokievsky V.O (2019). Dong thai rung ngap man mui Ca Mau giai doan 1988-2018 theo anh ve tinh [The dynamics of mangrove forests in Ca Mau cape in the period of 1988-2018 according to satellite images]. Journal of Science and Technology, Institute of Oceanography P.P. Shirshova (Moscow, Russia) has reviewed and is currently in the process of printing.

Tran, T. H., Phung, M. T., Pham, T. Q., & Le, T. G. (2016). Ung dung GIS va vien tham trong giam sat bien dong dien tich rung huyen Cao Phong, tinh Hoa Binh giai doan 2005-2015 [Application of GIS and remote sensing in forest change monitoring in Cao Phong district, Hoa Binh province, 2005-2015]. Journal of Forestry Science and Technology, 4, 59-69.

USGS - The United States Geological Survey. Retrieved from http://earthexplorer.usgs.gov)

Vu, T. P. et al (2016). Xay dung cac giai phap ki thuat tong hop de quan li ben vung va phat trien rung phong ho ven bien ung pho voi bien doi khi hau [Develop integrated technical solutions for sustainable management and development of coastal protection forests in response to climate change]. Ministry of Agriculture and Rural Development, 118 pages.

William Nardin, Silvia Locatelli, Valerie Pasquarella, Maria Cristina Rulli, Curtis E. Woodcock1, & Sergio Fagherazzi (2016). Dynamics of a fringe mangrove forest detected by Landsat images in the Mekong river delta, Vietnam. Earth Surf. Process. Landforms, 41, 2024-2037.


Tình trạng

  • Danh sách trống