ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG CỦA HỆ THỐNG SÔNG NGÒI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Hồng

Tóm tắt


Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) có mạng lưới sông ngòi rất phức tạp, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường sông (DLĐS). Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp đánh giá theo thang điểm tổng hợp cho thấy hệ thống sông ngòi của TPĐN có nhiều thuận lợi cho phát triển DLĐS, trong đó sông Hàn có khả năng khai thác rất thuận lợi, sông Cổ Cò có khả năng khai thác thuận lợi, còn các sông Cẩm Lệ, Túy Loan và Cu Đê chỉ có khả năng khai thác trung bình. Để phát triển DLĐS ở TPĐN nghiên cứu đề xuất một số giải pháp về quy hoạch, xây dựng chế tài, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển DLĐS, cải thiện chất lượng nước, cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật và liên kết với điểm du lịch, các giá trị văn hóa ven sông trong khai thác du lịch đường sông.

Từ khóa


du lịch đường sông; phát triển du lịch đường sông; sông ngòi; thành phố Đà Nẵng

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Da Nang Department of Natural Resources and Environment (2014). Assessment the Current State of Environment of Surface Water Resources (Rivers, Lakes) and Groundwater in Danang City. Da Nang

Da Nang city Statistics Office (2018). Danang city Statistical Yearbook 2018. Da Nang: Statistical Publishing House.

Da Nang Department of Natural Resources and Environment (2016). Assessment the Current Situation of Water Resources in Da Nang city. Da Nang.

Hughey, K. F. D., & Baker, M. A. (2010). The River Values Assessment System: Volume 1: Overview of the Method, Guidelines for Use and Application to Recreational Values. New Zealand: Land Environment & People.

People’s Committee of Da Nang city (2017). Detailed Planning on Development of Inland Waterway Transportation in Da Nang city to 2025 and orientation to 2030.

Pham, X. H. (2018). Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng khai thác [Assessment of tourism resources of Vinh Long province and directions for exploitation], Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 15(5), 12-23.

Nguyen, H. Q. G. (2015). Assessment of Humanistic Tourism Resources in Thua Thien – Hue province, Ho Chi Minh: Ho Chi Minh City University of Education, Doctoral Dissertaion in Geography

Nguyen, T. N. (2019). Floating Markets and Exploitation of Floating Markets for tourism Purposes in the Mekong Delta. Ha Noi: Ha Noi National University of Education, Doctoral Dissertation in Geography.

Tran, T. A., Truong, P. M., Nguyen, T. D., & Le, N. H. (2018). Flood Mapping for Danang City, Vietnam Using Radar Satellite Data. Da Nang: Summary Report of Science and Technology, University of Science and Education, The University of Da Nang.

Tran. V. A. (2017). Identification of Tourist Routes in Quang Nam. Ha Noi: Ha Noi National University of Education, Doctoral Dissertation in Geography.


Tình trạng

  • Danh sách trống