ẨN DỤ Ý NIỆM “CON NGƯỜI LÀ TRANG PHỤC” TRONG CA DAO, THÀNH NGỮ VÀ TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT

Nguyễn Đình Việt

Tóm tắt


 

 

 

Dựa trên việc vận dụng lí thuyết về ẩn dụ ý niệm của Ngôn ngữ học tri nhận trong sự nhấn mạnh đến vai trò của lí thuyết nghiệm thân (nghiệm thân tự nhiên và nghiệm thân xã hội), bài viết xem “trang phục” là miền nguồn ánh xạ tới miền đích “con người” để xác lập cấu trúc ẩn dụ ý niệm bậc trên CON NGƯỜI LÀ TRANG PHỤC trong ca dao, thành ngữ và tục ngữ tiếng Việt; từ đó mô tả và phân tích các ẩn dụ cấu trúc bậc dưới, như: con người/bộ phận của con người là “trang phục”, địa vị của con người “trang phục”, hoàn cảnh của con người “trang phục”, tình cảm của con người là “trang phục” để cho thấy một phần độc đáo trong ngôn ngữ, tư duy và văn hóa Việt.

 


Từ khóa


ẩn dụ ý niệm; trang phục; miền đích; miền nguồn

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Do, T. K. L. (2015). Tu dien thanh ngu, tuc ngu Viet Nam trong hanh chuc [Vietnamese idioms and proverbs dictionary in use]. Hanoi: Social Sciences Publishing House.

Vu, N. K. (2018). Vietnam customs full editorial. Hanoi: Ethnic Culture Publishing House.

Hoang, P. (2016). Tu dien tieng Viet [Vietnamese Dictionary]. Hanoi: Hong Duc Publishing House.

Lakoff, J., & Johnson, M. (1980). Metaphors we Live by. Chicago: University of Chicago Press.

Nguyen, L., & Luong, V. D. (1993). Thanh ngu tieng Viet [Idioms in Vietnamese]. Hanoi: Social Sciences Publishing House.

Nguyen, N. Y. (1995). Tu dien giai thich thanh ngu tieng Viet [Dictionary of Vietnamese idioms]. Hanoi: Education Publishing House.

Tran, N. T. (2009). Co so van hoa Viet Nam [Vietnamese cultural establishment]. Hanoi: Education Publishing House.

Trinh, S. (2013). Mien y niem song nuoc trong tri nhan cua nguoi Nam Bo [Domain concept of water river in the perception of the Southern people]. Ho Chi Minh University of Education Journal of science, 46(5), 5-12.

Trinh, S. (2019). Embodiment of theory body theory from Vietnamese reality. Language magazine, 356(1), 24-38.

Vu, N. P. (2004). Tuc ngu, ca dao, dan ca Viet Nam [Proverbs, folk songs, folk Vietnam]. Hanoi: Literature Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống