MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CÔNG VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO, TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Đức Kim Ngân, Tạ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Trung

Tóm tắt


 

 

 

Mức độ hài lòng đối với công việc là sự cam kết gắn bó của người lao động (NLĐ) với tổ chức. Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp (KCN) Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu này được tiến hành để chỉ ra mức độ hài lòng về công việc của NLĐ. Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm được thu thập thông qua khảo sát 256 NLĐ. Kết quả cho thấy có bốn yếu tố gồm: môi trường làm việc, thu nhập, cơ hội thăng tiến và phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến mức độ hài lòng đối với công việc của NLĐ tại KCN Bàu Xéo. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đến lãnh đạo địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của NLĐ đồng thời góp phần tăng năng suất lao động. Mức độ hài lòng của NLĐ đối với công việc là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì vậy, làm tăng sự hài lòng của NLĐ là một điều cần thiết.

 


Từ khóa


hài lòng; người lao động; khu công nghiệp Bàu Xéo

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Adam, J. S. (1963). Toward an understanding of inequity. Journal of Abnormal Psychology, (67), 422-436.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1974). The Job Diagnosis Survey: An Instrument for the Diagnosis of Jobs and the Evaluation of Job Redesign Project. Technical Report No. 4, Department of Administrative Sciences. Yale University. USA.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The Motivation to Work (2nd ed.).

In New York: John Wiley.

Hoang, B. (2017). Tang doi thoai, giam dinh cong [Increase dialogue, reduce strikes]. Retrieved from https://Dongnai.Gov.vn/Pages/Newsdetail.Aspx?NewsId=153012&CatId=112

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. In Psychological Review.

Nguyen, L. S. (2008). Do luong thoa man trong cong viec cua nguoi lao dong tai Cong ty co phan Co khi che tao may Long An [To measure the employee’s job satisfaction at Long An Mechanical and Machinery Joint Stock Company]. Master thesis, Ho Chi Minh City University of Economic.

Pham, M. H., & Tran, T. H. (2019). Cac yeu to anh huong den su hai long doi voi cong viec cua nguoi lao dong tai cac doanh nghiep khu cong nghiep Suoi Dau, tinh Khanh Hoa [Factors influencing the job satisfaction level of employees working in the Suoi Dau industrial park, Khanh Hoa provinc. Industry and Trade Magazine, 6/2019.

Russell, S. S et al. (2004). Shorter can also be better: The abridged job in general scale. Educational and Psychological Measuremen, 64(5), 878.

Thanh, X. (2017). Dong Nai: No luc giai quyet quyen loi cho cong nhan Cong ti KL Texwell Vina [Dong Nai: Attempts to resolve benefits for KL Texwell Vina Company’s employees]. Retrieved from http://Baochinhphu.vn/Doi-Song/Dong-Nai-No-Luc-Giai-Quyet-Quyen-Loi-Cho-Cong-Nhan-Cong-Ty-Kl-Texwell-Vina/330654.Vgp


Tình trạng

  • Danh sách trống