PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ VẬT LÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỒNG ĐỘ RADON TRONG ĐẤT

Huỳnh Nguyễn Phong Thu, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Ngọc Ba, Lê Công Hảo

Tóm tắt


 

Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng các quy trình xác định ba tham số vật lí ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ radon trong đất gồm hàm lượng phóng xạ 226Ra, hệ số phát và hệ số khuếch tán radon. Hàm lượng phóng xạ 226Ra trong đất được phân tích bằng phương pháp phổ alpha và gamma. Trong đó, đối với phương pháp phổ alpha, các đĩa MnO2 được sử dụng cho việc chuẩn bị mẫu phân tích. Hệ số phát và khuếch tán radon được xác định trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường bằng hệ thiết bị chuyên dụng đo radon – RAD7 cùng với hệ thống nhốt mẫu được thiết kế bởi nhóm nghiên cứu. Để kiểm chứng độ tin cậy của các phương pháp áp dụng và tính phù hợp giữa chúng, chúng tôi sử dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê theo từng cặp dữ liệu và so sánh trị trung bình kết quả thu được theo phân bố Student. Độ sai biệt các kết quả xác định từ các phương pháp đều ở mức có thể chấp nhận với độ tin cậy 95%.

 


Từ khóa


RAD7; sự khuếch tán; sự phát radon; radon trong đất

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Baskaran, M. (2016). Radon: A Tracer for Geological, Geophysical and Geochemical Studies. Springer Geochemistry.

Domis, M. A., Xanthos, S., Clouvas, A., & Alifrangis, D. (2009). Experimental and theoretical study of radon distribution in soil. Health Physics, (97), 322-331.

Durridge Company (2017). Rad7 radon detector. Bedford, MA, U.S.A.

Hansen, J. S., & Damkjaer, A. (1987). Determining 222Rn diffusion lengths in soils and sediments. Health Physics, (53), 455-459.

Ishimori, Y., Lange, K., Martin, P., Mayya, Y. S., & Phaneuf, M. (2013). Measurement and Calculation of Radon Releases from NORM Residues. International atomic energy agency Vienna, Technical Reports Series No. 474, Austria.

Kumar, A., & Chauhan, R. P. (2013). Active and passive measurements of radon diffusion coefficient from building construction materials. Environmental Earth Sciences,(72), 251-257.

Prasad, G., Ishikawa, T., Hosoda, M., Sorimachi, A., & Janik, M. (2012). Estimation of radon diffusion coefficients in soil using an updated experimental system. Review of Scientific Instruments, (83), 093503.

Rogers, V. C., & Nielson, K. K. (1991). Correlations for predicting air permeabilities and 222Rn diffusion coefficients of soils. Health Physics, (61), 225-230.

UNSCEAR (2008). Sources and effects of ionizing radiation. Report to General Assembly, Annex B, UNSCEAR, New York.


Tình trạng

  • Danh sách trống