ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ PHIÊU SINH VẬT TRÊN RUỘNG LÚA SRI VÀ THÂM CANH TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN TÂN HIỆP, KIÊN GIANG

Hồ Vũ Khanh, Lê Thị Mộng Kha, Ngô Thị Hiếu, Đinh Thái Danh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Văn Công

Tóm tắt


 

Nghiên cứu được triển khai trong điều kiện thực tế tại các ruộng lúa SRI và thâm canh truyền thống trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nhằm so sánh hiệu quả kinh tế, tính chất lí hóa đất cũng như tính đa dạng phiêu sinh động, thực vật ở hai mô hình. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 30 nông hộ của mỗi mô hình. Thu mẫu và phân tích mẫu đất (20 mẫu), cũng như mẫu phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật (80 mẫu). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy mô hình canh tác lúa SRI tăng hiệu quả đồng vốn, nhưng chưa cải thiện đặc tính lí hóa học đất so với mô hình lúa thâm canh truyền thống. Số lượng loài phiêu sinh thực vật của mô hình lúa SRI (48 loài) cao hơn 7 loài so với mô hình còn lại. Thành phần loài phiêu sinh động vật ghi nhận 49 loài ở cả hai mô hình. Mật độ phiêu sinh thực vật và chỉ số đa dạng Shannon-Wiener của mô hình lúa SRI cao hơn. So với mô hình thâm canh truyền thống, mật độ phiêu sinh động vật của mô hình lúa SRI cao hơn nhưng chỉ số đa dạng không khác biệt.

 


Từ khóa


mật độ; chỉ số đa dạng; thâm canh lúa; thành phần loài

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ahmed, S., Rahman, A. F. M. A., & Hossain, M. B. (2013). Phytoplankton Biodiversity in Seasonal Waterlogged Paddy Fields, Bangladesh. Ecologia, 3(1), 1-8.

Ali, A. B. (1990). Seasonal dynamics of micro crustacean and Rotifer communities in Malaysian rice fields used for rice fish farming. Hydrobiologia, 206(2), 139-148.

Amit, K. S., Singhb, P. P., Tripathic, V., Vermab, H., Singhb, S. K., Srivastavab, A. K., & Kumarb, A. (2018). Distribution of cyanobacteria and their interactions with pesticides in paddy field: A comprehensive review. Journal of Environmental Management, 224, 361-375.

Chittapun, S., Pholpunthin, P., & Sanoamuang, L. (2009). Diversity and Composition of Zooplankton in Rice Fields during a Crop Cycle at Pathum Thani Province, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(3), 261-267.

Dang, N. T., & Ho, T. H. (2001). Dong vat chi Viet Nam: giap xac nuoc ngot [Fauna of Viet Nam: fresh water crustatacean]. Volume 5. Ha Noi: Ha Noi Science and Technics Publishing House.

Dang, N. T., Tran, T. B., & Pham, V. M. (1980). Dinh loai dong vat khong xuong

song nuoc ngot bac Viet Nam [Identification of Northen Viet Nam freshwater invertebrates]. Ha Noi: Ha Noi Science and Technics Publishing House.

Dang, V. C., Luu, M. D., Pham, T. T. K., Vo, M. L., & Lam, K. N. (2019). Khao sat hien trang su dung thuoc bao ve thuc vat va su da dang dong vat phieu sinh trong ruong lua tai xa Mong Tho B, huyen Chau Thanh, tinh Kien Giang [The survey of pesticide using status and zooplankton diversity in paddy fields in Mong Tho B, Chau Thanh, Kien Giang]. The report of scientific research, Faculty of Natural Resouce-Environment, Kien Giang University.

Deparment of Plant Protection (2017). Bao cao ket qua cong tac bao ve thuc vat nam 2016 va nhiem vu trong tam nam 2017 [The report result of plant protection works in 2016 and key tasks in 2017]. Retrieved from https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/b5969987-b2db-4711-ae22-a4055a45e6ae/resource/a4ee8cd1-a939-4bfd-98c9-d76cdb0f8f23/download/arg37-vie-bao-cao-ket-qua-ct-bao-ve-thuc-vat-2016.pdf

Duong, T. D., & Nguyen, H, O. (2012). Su phan bo cua đong vat noi tren rach cai khe, thanh pho Can Tho vao mua kho [Characteristics of zooplankton on Cai Khe creek, Can Tho city in the dry season]. Can Tho University Journal of Science, 21b, 38-46.

Filimonova, V., Gonçalves, F., Marques, J. C., Troch, M. D., & Gonalves, A. M. M. (2016). Biochemical and toxicological effects of organic (herbicide Primextra Gold TZ) and inorganic (copper) compounds on zooplankton and phytoplankton species. Aquatic toxicology, 177, 33-43.

General Statistics Office of Vietnam. (2018). Nien giam thong ke [Statistical Yearbook of VietNam].

Retreived from https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=19298

Kaushik, M. S., Kumar, A., Abraham, G., Dash, N. P., & Singh, P. K. (2018). Field evaluations of agrochemical toxicity to cyanobacteria in rice field ecosystem: a review. Journal of Applied Phycology, 31, 471-489.

Kyuma, K. (1976). Paddy soils in the Mekong Delta of Vietnam. Discussion Paper 85. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto. p.77.

Le, V. C. (1978). Giao trinh Nong Hoa [Chemical Agriculture curriculum]. Ha Noi: Ha Noi Agricultural Publishing House.

Le, V. K., & Nguyen, V. B. T. (2013). Phan cap do ben va cac yeu to anh huong den do ben cau truc dat cua nhom dat phu sa vung Dong bang song Cuu Long, Viet Nam. [Soil stability classification and factors influencing to the soil structural stability of alluvial soils in the Mekong Delta, Vietnam]. Can Tho University Journal of Science, 26, 219-226.

Le, V. K., & Tran, B. L. (2013). Giao trinh Bac mau dat va bao ton tai nguyen dat dai [Curriculum for soil degradation and conservation of land resource]. Can Tho: Can Tho University Publishing House.

Liu, Y., Zou, G., Yuan, Q., Huang, W., & Zhou, W. (2020). Phytoplankton community characteristics in rice paddy fields under different nitrogen fertiliser applications. Acta Physiologiae Plantarum, 42:33.

Miller, R. W. (1990). Soils: An introduction to soils and plant growth, Sixth edition. Prentice – Hall International Edition. Part: Soil physical and soilwater properties.

Ministry of Information and Communication (2016). Nhieu mo hinh hay giup nong dan Kien Giang thu nhap kha [Many useful models supporting Kien Giang’s farmers have a suitable income]. Retreived from https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/133084/Nhieu-mo-hinh-hay-giup-nong-dan-Kien-Giang-thu-nhap-kha.html

Ngo, N. H., Nguyen, B. V., Vo, Q. M., Nguyen, H. H., & Nguyen, Q. K. (2016). Quan li do phi nhieu dat lua o Dong bang song Cuu Long [Management of paddy soil fertility in Mekong delta]. Can Tho: Can Tho University Publishing House.

Ngo, N. H. (2004). Giao trinh thuc tap Tho nhuong [Soil practice curriculum]. Can Tho: Can Tho University bookcase.

Ngo, T. D., & Hoang, V. P. (2016). Bao cao tong ket tinh hinh thuc hien cong nghe SRI trong canh tac lua o Viet Nam [The final report of implementing SRI in paddy cultivation in Vietnam]. The conference “10 years journey of SRI in Viet Nam”. Thai Nguyen, 27-28/9/2016.

Nguyen, D. G. C., Sebesvari, Z., Amelung, W., & Renaud, F.G. (2015). Pesticide pollution of multiple drinking water sources in the Mekong Delta, Vietnam: evidence from two provinces. Environmental Science and Pollution Research, 22(12), 9042-9058.

Nguyen, H. L., & Hoang, T. N. H. (2012). Ket qua thuc hien mo hinh 3 giam 3 tang o Viet Nam [Implementation results of the model “3 reductions 3 increases” in Vietnam]. Hue University Journal of Science, 75 A(6), 75-81.

Nguyen, M. H., & Tran, B. L. (2006). Giao trinh thuc tap hoa-li dat [Curriculum for practicing soil physicochemistry]. Can Tho: Can Tho University Publishing House.

Nguyen, M. H., Le, V. K., & Tran, B. L. (2012). Giao trinh hoa ly dat [Curriculum for Soil Physicochemistry]. Can Tho: Can Tho University Publishing House.

Nguyen, M. P., Verplancke, H., Le, V. K., & Vo, T. G. (2009). Su nen de cua dat canh tac lua ba vu o dong bang song Cuu Long va hieu qua cua luan canh trong cai thien do ben doan lap [Physical soil degradation on intensive rice cultivation areas in the Mekong Delta and the effects of crop rotation on aggregate stability of paddy soils]. Can Tho University Journal of Science, 11, 194-199.

Nguyen, T. D., Dang, V. M., & Nguyen, T. H. (2007). Giao trinh vat li dat [Curriculum for soil physics]. Hanoi: Agricultural Publishing House.

Nguyen, X. D., Truong, T. N., & Huynh, T. T. T. (2014). Nghien cuu dac tinh li hoa hoc dat trong lua o dieu kien canh tac co dot dong lau nam tai Tien Giang [Soil chemical properties for

burning rice straw on field after harvest in Tien Giang Province]. Can Tho University Journal of Science, Agriculture (3), 87-91.

Pham, V. T. (2013). Thuc trang su dung thuoc bao ve thuc vat va mot so giai phap giam thieu viec su dung thuoc khong hop li trong san xuat lua o Dong Bang Song Cuu Long [The situation of pesticide use and several of reduced measures for improper pesticide use in rice production in the Mekong Delta]. Can Tho University Journal of Science, 28, 47-53.

Rahman, S., & Jewel, M.A.S. (2008). Cyanobacterria blooms and water quality in two urban fish ponds. Univ. J. Zool. Rajshahi Unive, 27, 79-84.

Rajashree, S., Tapati, D., Budhin, G., Akash, K., Vivekanand, S., N, & Debangshu, D. (2017). Community Structure and Monthly Dynamics of Zooplankton in High Altitude Rice Fish System in Eastern Himalayan Region of India. International Journal of Life Sciences, 5(3), 362-78.

Schafers, R.B., Caquet, T., Siimes, K., Mueller, R., Lagadic, L., & Liess, M. (2007). Effects of pesticides on community structure and ecosystem functions in agricultural streams of three biogeographical regions in Europe. Science of the Total Environment, 382, 272-285.

Shah, A. S. R. M., & Ali, A. (2002). Distribution and seasonal dynamics of zooplankton in the Muda rice agro-ecosystem. In Nashriyah M, Ismail S, Ho N K, Ali A, Lum KY and Mashhor M. (eds.). Sustainable rice production in Malaysia beyond 2000. Malaysia Institute for Nuclear Technology (MINT) and Muda Agricultural Development Authority (MADA), 285.

Shah, A. S. R. M., Sahid, I., Mansor, M., & Russ, O. (2008). A Note On Zooplankton Distributions at Two Different Types of Water Management Systems in the Muda Rice Agroecosystem. Journal of Bioscience, 19(1), 1-11.

Shirota, A. (1966). Plankton of south Vietnam. Oversea technical corporation Agency.

Nhatrang Oceanography Institute.

Tran, B. L., & Le, V. K. (2006). Hien trang đo phi vat li cua dat tham canh lua o xa Long Khanh-Cai Lay-Tien Giang [Physical fertility of a soil under intensive rice cultivation at Long Khanh Village – Cai Lay district – Tien Giang Province]. Can Tho University Journal of Science, 6, 111-117.

Tran, T. L. (1999). Phi nhieu dat [Soil fertility]. Lecture on soil fertility and fertilizer. Can Tho University.

Vu, D. Q., Mai, V. T., Bui, T. P. L., Tran, T. A., Bui, V. M., Nguyen, H. S., Hà, M. T., Nguyen, H. M., Nguyen, T. T., Dang, A. M., Phan, H. T., & Nguyen, T. O. (2018). Danh gia hieu qua kinh te, moi truong va kha nang chong chiu voi dieu kien thoi tiet bat thuan cua he thong canh tac lua cai tien (SRI) so voi canh tac lua truyen thong tai Binh Dinh [Assessment of economic efficiency, environment, and resistance with climate change of System of Rice Intensification (SRI) and traditional intensive rice model in Binh Dinh]. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 6(91), 27-33.

Wang, J., Zhang, H., Zhang, X., Qin, S., Tan, H., & Li, X. (2013). Effects of long-term chlorimuron-ethyl application on the diversity and antifungal activity of soil Pseudomonas spp. in a soybean field in Northeast China. Ann. Microbiol, 63, 335-341.

Xinbin, Z., Shi, X., Zhang, L., & Zhou, Y. (2012). Effects of Pesticide-Contamination on Population and Activity of Bacteria in Purple Paddy Soil. Energy Procedia, 16A, 284-289.


Tình trạng

  • Danh sách trống