ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP FSA ĐỂ PHÂN TÍCH PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG CHO MẪU HÌNH HỌC MARINELLI

Huỳnh Thị Yến Hồng, Trương Hữu Ngân Thy, Trịnh Hoa Lăng

Tóm tắt


 

Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng phương pháp FSA (Full Spectrum Analysis) vào phân tích xác định hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên 226Ra, 232Th, 40K trong các mẫu đất hình học Marinelli bằng hệ phổ kế gamma phòng thí nghiệm. Mẫu chuẩn IAEA-SL-2, KL-01 được sử dụng làm mẫu phân tích để kiểm tra độ tin cậy của phương pháp FSA. Kết quả phân tích các mẫu đất bằng phương pháp FSA được so sánh với EWA (Energy Window Analysis). Từ đó, chúng tôi đánh giá những ưu điểm của phương pháp FSA so với phương pháp phân tích truyền thống EWA.

 


Từ khóa


đồng vị phóng xạ môi trường; EWA; FSA

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, New York, McGraw-Hill Publisher.

Caciolli, A., Baldoncini, M., Bezzon, G. P., Broggini, C., Buso, G. P.,… Xhixha, G. (2012). A new FSA approach for in situ γ ray spectroscopy. Science of the Total Environment, (414),

-645.

Crossley D. J., & Reid A. B. (1982). Inversion of gamma-ray data for element abundances. Geophysics. 47(1), 117-126.

Hendriks, P. H. G. M., Limburg, J., & de Meijer, R. J. (2001). Full-spectrum analysis of natural γ-ray spectra. Journal of Environmental Radioactivity, (53), 365-380.

Minty, B. R. S. (1992). Airborne gamma-ray spectrometric background estimation using full spectrum analysis. Geophysiscs, 57(2), 279-287.

Newman, R. T., Lindsay, R., Maphoto, K. P., Mlwilo, N. A., Mohanty, A. K.,… Hlatshwayo, I. N. (2008). Determination of soil, sand and ore primordial radionuclide concentrantions by full-spectrum analyses of high-purity germanium detector spectra. Applied Radiation and Isotopes, (66), 855-859.

Triola M. F. (1992). Elementary Statistics, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.3.2946(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.3.2946.2844(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống