NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY TRÔM STERCULIA FOETIDA LINN.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Dương Thúc Huy, Phạm Nguyễn Kim Tuyến

Tóm tắt


 

 

Nghiên cứu hóa thực vật của loài Sterculia foetida Linn. chưa được tìm thấy nhiều. Nghiên cứu được thực hiện trên lá cây Trôm Sterculia foetida Linn. thu hoạch ở tỉnh Bình thuận bằng các phương pháp sắc kí khác nhau. Ba hợp chất hesperidin (1), kaempferol (2) và ursolic acid (3) được cô lập và xác định cấu trúc hóa học. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm đồng thời so sánh với các dữ liệu phổ đã được công bố. Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được cô lập từ lá cây Trôm Sterculia foetida Linn. Hợp chất 1 lần đầu tiên được biết có hiện diện trong chi Sterculia.


 


Từ khóa


hesperidin; kaempferol; Sterculia foetida Linn.; ursolic acid

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Anjaneyulu, A. S. R., & Murty, V. S. (1981). Two rare tetramethyl ethers of quercetin from Sterculia foetida Linn. Indian Journal of Chemiscal Section B, 20(1), 87-88.

Kale, S. S., Darade, V., & Thakur, H. A. (2011). Analysis of fixed oil from Sterculia foetida Linn. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(11), 2908-2014.

Lahmer, N., Belboukhari, N., Cheriti, A., & Sekkoum, K. (2015). Hesperidin and hesperitin preparation and purification from Citrus sinensis peels. Der Pharma Chemica, 7(2), 1-4.

Li, Y. L., Li, J., Wang, N. L., & Yao, X. S. (2008). Flavonoids and a new polyacetylene from Bidens parviflora Willd. Molecules, 13(8), 1931-1941.

Mujumdar, A. M., Naik, D. G., Waghole, R.J., Kulkarni, D. K., & Kumbhojkar, M. S. (2000). Pharmacological studies on Sterculia foetida leaves. Pharmaceutical Biology, 38(1), 13-17.

Peng, F. X., Feng, Zi, M. F., Ya, N. Y., Pei, C. Z. (2009). Two flavonoid glycosides and a phenylpropanoid glucose ester from the leaves of Sterculia foetida. Journal of Asian Natural Products Research, 11(8), 766-771.

Pham, D. T., Doan, T. D. C., Nguyen, T. P., Mai, D. T., Pham, N. K. T., & Nguyen, K. P. P. (2018). Quercetin derivatives from the ethyl acetate of the leaves of Sterculia foetida Linn. Vietnam Journal of Chemistry, 56(4e), 120–123.

Pham, N. K. T, Nguyen, T. D., Tran, D. C. D., Tuan, H. D., Nguyen, T. M. A., Trong, D. T., Mai, D. T., & Nguyen, T. P. (2019). Stercufoetin A, new oleanane-type triterpenoid from the leaves of Sterculia foetida L. Natural Product Research, 1-6.

doi.org/10.1080/14786419.2019.1644508, 2020.

Silva, M. G. V., Vieira, Í. G. P., Mendes, F. N. P., Albuquerque, I. L., Dos Santos, R. N., Silva, F.O., & Morais, S .M. (2008). Variation of ursolic acid content in eight Ocimum species from northeastern Brazil. Molecules, 13(10), 2482-2487.

Vo, V. C. (2002). Dictionary of medical plants in Vietnam. Med Publshing House, 1083-1084.


Tình trạng

  • Danh sách trống