PHẢN TƯ VĂN HÓA TRONG BẢN TUYÊN ÁN CỦA CHART KORBJITTI: TỪ VĂN HỌC ĐẾN ĐIỆN ẢNH

Trần Khoa Nguyên

Tóm tắt


 

Tiểu thuyết Bản tuyên án của Chart Korbjitti là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong nền văn học hiện đại Thái Lan. Áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành cùng thao tác so sánh, đối chiếu giữa tác phẩm văn học và tác phẩm điện ảnh, kết quả nghiên cứu cho thấy Bản tuyên án đã thể hiện góc nhìn phản tư khá sâu sắc đối với thời đại văn hóa mà nó hiện diện, bao gồm: 1) Sự trăn trở với các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống; 2) Các triết lí nhân sinh mang màu sắc chủ nghĩa hiện sinh. Phắc, bản chuyển thể điện ảnh của Bản tuyên án, một mặt cho thấy tinh thần đồng vọng với Bản tuyên án, một mặt thể hiện những góc nhìn riêng, thông qua sự đan cài của diễn ngôn phản kháng và sự chất vấn lại các giá trị hiện sinh bằng ngôn ngữ điện ảnh. Bài viết cũng lí giải sự tương đồng và khác biệt đó dựa trên nền tảng văn hóa – xã hội mà hai tác phẩm ra đời.

 


Từ khóa


phản tư văn hóa; Phắc; chuyển thể văn học – điện ảnh; Bản tuyên án

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Apichatpong, W. (producer) & Pantham, T. (director) (2004). I-Fak. Thailand: GMM Pictures.

Chart, K. (2004). Chon trok [No Way Out]. Bangkok: Horn Publishing House.

Chart, K. (2020). Ban tuyen an [The Judgment] (Chiem, M., trans). Hanoi: Literature Publishing House.

Hideki, H. (2007). Withee khaawng wannagam ruaamsamai khaawng Thai grasaae wannagam jaak Seni Saowaphong jon theung Chart Kobjitti [Thai Literary Trends: From Seni Saowaphong to Chart Kobjitti]. Retrived November 20, 2020 from https://kyotoreview.org/issue-8-9

Na, D. L. (2017). Chan troi cua hinh anh: Tu van chuong den dien anh qua truong hop Kurosawa Akira [The Horizon of Images: from Literature to Cinema – Case Study of Kurosawa Akira's movies]. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City National University Press.

Nation TV. (2020). Chart Kobjitti lao bprasohpgaan cheewit deung sadti khon roonmai mai ao phaaw maae phayuuhr yaang naawy khao bpen phuu hai cheewit rao [Chart Korbjitti shared life experiences and pulled sanity of the new generation who not give respect to their parent: “At least they give us life”]. Retrived November 20, 2020 from https://www.nationtv.tv/main/content/378791492

Thamnong, W. (2009). Samneuk thaang sangkhohm nai nawaniyaai chuaangpii 2520-2547 [Social Awareness in Comtemporary Thai Novels (1977-2004)]. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Philosophy in Thai, Prince of Songkla University.

Ruenruethai, S. (2015). Raangwan S.E.A Write [S.E.A. Write Award]. Saranugrom Thai samrap yaowachon [Thai Junior Encyclopedia]. Volume 40. Bangkok: Amarin Printing & Publishing.


Tình trạng

  • Danh sách trống