CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY CỦA ĐIỂM ĐẾN HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE

Phạm Xuân Hậu, Huỳnh Diệp Trâm Anh

Tóm tắt


 

Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch homestay của điểm đến huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa, khảo sát thực tế và phỏng vấn 151 du khách, kết hợp sử dụng phần mềm SPSS để xử lí, kết quả khảo sát cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch homestay của điểm đến huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre lần lượt là: (1) nhân tố nguồn nhân lực; (2) tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn); (3) yếu tố cơ sở vật chất hạ tầng kĩ thuật và dịch vụ hỗ trợ; và (4) giá cả. Cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật của tỉnh, nghiên cứu này góp phần phát triển du lịch homestay tại điểm đến Thạnh Phú để tương xứng với tiềm năng du lịch nơi đây về cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử.

 


Từ khóa


tỉnh Bến Tre; yếu tố ảnh hưởng; du lịch homestay; huyện Thạnh Phú

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Amir, A. F., Ghapar, A. A., Jamal, S. A., & Ahmad, K. N. (2015). Sustainable tourism development: A study on community resilience for rural tourism in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 168, 116-122.

Do, M. N. (2017). Nghien cuu cac nhan to anh huong den su hai long cua du khach doi voi dich vu homestay tai thanh pho Hoi An [The factors affect to satisfaction of tourists to Hoi An ancient town]. Master’s Thesis, Da Nang University, 45-54.

Ibun Kombo (2016), Factors affecting eco-tourism development in Zanzibar, Journal of Social Science and Humanities Research, 1(8), 141-166.

Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2014). Success factors in community-based tourism in Thailand: The role of luck, external support, and local leadership. Tourism Planning & Development, 11(1), 106-124.

Nguyen, Q. N. (2013). Cac nhan to anh huong den muc do hai long cua cong dong doi voi phat trien du lich homestay tai cac cu lao o khu vuc dong bang song Cuu Long [The factors affect to satisfaction of community to homestay development on islets in the Mekong Delta region]. Journal of Science, Can Tho University, 25, 61-69.

Nguyen, T. V. (2014). Su lua chon cua du khach doi voi du lich homestay o Tien Giang [The choice of tourists for homestay tourism in Tien Giang]. Journal of Economy and forecast review, (8), 45-47.

Nguyen, V. L. (2014). Du lich va su phat trien cua cong dong [Tourism and community development]. Journal of Tourism, 1(108), 22-24.

Nguyen, T. T. T (2017). Cac yeu to anh huong den su phat trien cua homestay ở Da Lat [Factors affecting the development of homestay in Da Lat]. Journal of HCM Technology, 135.

Vietnam National Administration of Tourism (2009). Quyet dinh so 217/QĐ-TCDL ngay 15/6/2009 ve viec ban hanh huong dan ap dung tieu chuan quoc gia ve phan loai, xep hang co so luu tru du lich [Decision No. 217/QĐ-TCDL dated 15/6/2009 on the issuance of guidelines for the application of national standards for classification and ranking of tourist accommodation establishments.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3044(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3044.2863(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống