HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH DỊCH THUẬT BẰNG VIỆC PHÂN TÍCH PHỤ TỐ – MỘT NGHIÊN CỨU Ở TÁC PHẨM “ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ”

NGUYỄN HỮU CHÁNH

Tóm tắt


 

Phụ tố đã được nhiều người quan tâm, ngày càng thu hút nhiều dịch giả. Trong khi tiếng Anh là một ngôn ngữ biến hình, thì tiếng Việt là một ngôn ngữ cách thể. Sự khác biệt về hình thái này dẫn đến tăng thời gian của quá trình dịch và giảm chất lượng của văn bản đích. Bài viết xem xét sự đóng góp về mặt ngữ nghĩa của các hậu tố và tiền tố tiếng Anh trong quá trình dịch bằng cách phân loại và phân tích các phụ tố tiếng Anh khác nhau trong các văn bản nguồn và đề xuất tương đương tiếng Việt ở văn bản đích. Kết quả cho thấy việc thực hiện phân tích phụ tố trong quá trình dịch (i) nâng cao chất lượng bản dịch, (ii) đẩy nhanh quá trình dịch, và (iii) truyền tải các mẫu ý nghĩa liên quan đến trọng âm và ngữ điệu của phụ tố. Những phát hiện này mang lại sự đóng góp cho các hoạt động dịch thuật thực tế, do đó đảm bảo tính tương đương và nhất quán trong bản dịch Anh Việt.

 

 


Từ khóa


dịch phụ tố; phụ tố tiếng Anh; tiền tố; hậu tố; Ông già và biển cả

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Nguyen Huu Chanh (2021). Aiding the translation process with affixal analysis – a case study in “The Old Man and The Sea”. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, X(X), XXXX-XXXX.


Tình trạng

  • Danh sách trống