NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLY(LACTIC AXIT) TỪ DỊCH NHỰA CÂY DỪA NƯỚC KIÊN GIANG (NYPA FRUTICANS)

Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Hồ Đức An, Võ Thị Thùy Giang, Hà Thúc Huy

Tóm tắt


 

Trong các loại polyme phân hủy sinh học hiện nay, Poly(lactic axit) (PLA) và các chất dẫn xuất có vai trò thực tiễn cao trong nhiều lĩnh vực. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp PLA từ dịch nhựa cây dừa nước (Nypa fruticans). Kích thích buồng dừa nước 14 ngày để thu được dịch nhựa. Dịch nhựa được lên men lactic bằng chủng Lactobacillus plantarum và Lactobacillus acidophilus sau đó trùng ngưng thu được PLA. Cấu trúc của sản phẩm được xác định bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR). Đặc tính lí hóa của PLA được xác định bằng giản đồ nhiệt trọng lượng (TGA). PLA từ dịch nhựa cây dừa nước hứa hẹn sẽ trở thành vật liệu thay thế các loại nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

 


Từ khóa


axit lactic; cây dừa nước; Nypa fruticans; Poly(lactic axit) (PLA)

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Farah, S., Anderson, D. G., & Langer, R. (2016). Physical and mechanical properties of PLA, and their functions in widespread applications—A comprehensive review. Advanced drug delivery reviews, 107, 367-392.

Flach, M., & Rumawas, F. (1996). Plant resources of South-East Asia. Backhuys Publ.

Jamshidian, M., Tehrany, E. A., Imran, M., Jacquot, M., & Desobry, S. (2010). Poly‐lactic acid: production, applications, nanocomposites, and release studies. Comprehensive reviews in food science and food safety, 9(5), 552-571.

Le T. T. T., Ngo T. K. H. (2020). Investigation on lactic acid fermentation from molasses by Lactobacillus. Can Tho University Journal of Science, 56(4B), 54-60.

Lopes, M. S., Jardini, A. L., & Maciel Filho, R. J. P. E. (2012). Poly (lactic acid) production for tissue engineering applications. Procedia Engineering, 42, 1402-1413.

Ngo-Hoang, D. L. (2019). Exploiting and processing products from water soap of nypa fruticans wurmb in Mekong Delta (Vietnam), STINFO.

Phetrit, R., Chaijan, M., Sorapukdee, S., & Panpipat, W. (2020). Characterization of nipa palm’s (Nypa fruticans Wurmb.) sap and syrup as functional food Ingredients. Sugar Tech, 22(1), 191-201.

Tamunaidu, P., Matsui, N., Okimori, Y., & Saka, S. (2013). Nipa (Nypa fruticans) sap as a potential feedstock for ethanol production. Biomass and bioenergy, 52, 96-102.

Vogel, C., & Siesler, H. W. (2008). Thermal Degradation of Poly (ε‐caprolactone), Poly (L‐lactic acid) and their Blends with Poly (3‐hydroxy‐butyrate) Studied by TGA/FT‐IR Spectroscopy. In Macromolecular symposia (Vol. 265, No. 1, pp. 183-194). Weinheim: WILEY‐VCH Verlag.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.6.3092(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.6.3092.2901(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống