Di sản thiên nhiên - thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh

Dương Quỳnh Phương, Lê Thanh Huệ

Tóm tắt


Quảng Ninh là một tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất để tạo nên thế mạnh này chính là các di sản thiên nhiên, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Những năm qua, du lịch Quảng Ninh có bước tăng trưởng vượt bậc là do Tỉnh đã khai thác tốt thế mạnh này. Trên quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, trong thời gian tới, Quảng Ninh cần tạo sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế từ di sản thiên nhiên.


Từ khóa


vịnh Hạ Long, du lịch, di sản, thiên nhiên

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).351(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).351.343(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống