Một số ý kiến về phân tích đô thị hóa ở Việt Nam

Ngô Thúy Quỳnh

Tóm tắt


Việc phân tích và đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và đầy đủ. Từ kết quả nghiên cứu về đô thị hóa được trình bày trong bài viết này, hi vọng có thể đem đến những hiểu biết đúng đắn hơn về đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (quan niệm, chỉ tiêu đánh giá…); từ đó, xây dựng được chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị một cách khoa học.


Từ khóa


đô thị hóa, chỉ tiêu đánh giá, Việt Nam

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).357(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).357.349(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống