Những điểm chính trong hành trình lí thuyết của Hans Robert Jauss

Hoàng Phong Tuấn

Tóm tắt


Bài viết khái quát những điểm chính trong hành trình nghiên cứu của Hans Robert Jauss và phân tích những điểm kế thừa và những điểm mới trong quan niệm của ông về tiếp nhận văn học, giá trị tác phẩm văn học và lịch sử văn học.


Từ khóa


Hans Robert Jauss, mĩ học tiếp nhận, thông diễn học văn học

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).360(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).360.352(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống