Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

Phạm Văn Hòa, Lê Minh Đức

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư (tiến hành từ tháng 4/2013 đến 4/2015), đã cập nhật và xác định ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ (KDTSQ) có 16 loài lưỡng cư, thuộc 9 giống, 5 họ, 1 bộ. Bổ sung vào thành phần loài và nơi phân bố mới của loài Microhyla picta (loài đặc hữu của Việt Nam) cùng với đặc điểm phân bố theo các vùng đất bị nhiễm nước mặn của các loài lưỡng cư hiện biết ở KDTSQ Cần Giờ như sau: Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya cancrivora, Hoplobatrachus rugulosus, Microhyla picta, Polypedates mutus hiện diện ở vùng có độ mặn (S) từ 3,1 - 30,0‰; Kaloula pulchra ở các vùng có độ mặn từ 4,0 - 30,0‰ và Kaloula sp. ở vùng có độ mặn từ 24,0 - 30,0‰.


Từ khóa


độ mặn, Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ, loài đặc hữu, lưỡng cư, thành phần loài

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống