Quan niệm của Nguyễn Trãi về vai trò và trách nhiệm của người nghệ sĩ trong sáng tác văn nghệ

Đinh Thị Minh Hằng

Tóm tắt


Quan niệm của Nguyễn Trãi về vai trò và trách nhiệm của người nghệ sĩ trong sáng tác văn nghệ


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống