Tác động của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội tỉnh Champasak – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: thực trạng và giải pháp

Uothitphanya Lobphalak

Tóm tắt


Trong quá trình hội nhập, tác động của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội đối với các quốc gia là xu hướng tất yếu. Tỉnh Champasak - trung tâm kinh tế phía Nam của Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào – cũng không ngoại lệ. Bài viết trình bày về tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội của tỉnh Champasak trên các mặt tăng trưởng kinh tế, thương mại, dân số, y tế và giáo dục; từ đó, chúng tôi đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Champasak theo đúng định hướng chiến lược mà tỉnh đã đề ra đến năm 2020.


Từ khóa


toàn cầu hóa, hội nhập, tỉnh Champasak, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).457(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).457.449(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống