Tổng hợp phức chất của Niken với một số axit hữu cơ

Lê Phi Thúy Lê Phi Thúy, Trần Thị Yến Trần Thị Yến, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà, Trần Thị Trâm

Tóm tắt


Tổng hợp phức chất của Niken với một số axit hữu cơ

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống