Sử dụng giải thuật tối ưu hóa rừng cây rời rạc cho bài toán lập lịch các công việc độc lập trong lưới tính toán với tìm kiếm cục bộ

Đỗ Vĩnh Trúc

Tóm tắt


Lưới tính toán (Computational Grid-CG) là bài toán mới xuất hiện gần đây. Việc lập lịch (scheduling) với các công việc độc lập (independent jobs) trên CG với mục tiêu cực tiểu makespan là bài toán khó nhưng hấp dẫn. Đề tài này giới thiệu thuật toán tối ưu hóa rừng cây (Forest Optimization Algorithm – FOA) [5] có hiệu chỉnh và áp dụng để giải quyết bài toán lập lịch các công việc độc lập trên lưới tính toán với mục tiêu cực tiểu hóa makespan (thời gian bắt đầu và kết thúc công việc). Kết quả cho thấy FOA áp dụng tốt cho việc giải bài toán tối ưu hóa trên.


Từ khóa


giải thuật tối ưu hóa rừng cây, lưới tính toán, công việc độc lập, lập lịch, makespan.

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).533(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).533.525(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống