Sử dụng lí thuyết tập thô cho việc tạo cấu trúc cây Hah trong phân lớp đa lớp

Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Đại Hữu, Trần Đắc Tốt

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng chiến lược phân lớp Half- against-Half và bộ phân lớp nhị phân Support Vector Machines (SVMs) cho bài toán phân lớp đa lớp. Trong đó, để tạo cấu trúc cây cho HAH, chúng tôi đề xuất một thuật toán dựa trên lí thuyết tập thô (Rough Set Theory – RST). Kết quả của thuật toán sẽ được so sánh với một số chiến lược phân đa lớp phổ biến dựa trên bộ phân lớp SVMs.


Từ khóa


lí thuyết tập thô, Haft-against-Haft, máy học hỗ trợ vector

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).534(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).534.526(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống