Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành

Lương Thái Ngọc

Tóm tắt


Bổ sung thêm dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin (HTTT) đang vận hành là cần thiết nhằm nâng cao tính đúng của thông tin về mặt “lịch sử”. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp truyền thống sẽ làm thay đổi cấu trúc vật lí của các bảng (Table), đây là việc làm vô cùng đáng ngại vì nó ảnh hưởng đến hệ thống phần mềm đang hoạt động. Bài báo này trình bày giải pháp bổ sung dữ liệu thời gian nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc ban đầu của hệ thống dựa trên mô hình thực thể - quan hệ thời gian (TimeER). Quá trình thực nghiệm được tác giả tiến hành trên HTTT Quản lí bán hàng đang vận hành nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu.


Từ khóa


Cơ sở dữ liệu, ER, thời gian,thông tin, thực thể, quan hệ

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).650(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).650.641(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống