Nghiên cứu hiệu suất sử dụng phân urê của giống cao su PB260 trồng trên đất xám bạc màu (sử dụng kĩ thuật đánh dấu đồng vị N-15)

Đoàn Phạm Ngọc Ngà, Hà Tấn Phát, Vũ Tôn Quyền, Trần Thị Chung, Phạm Văn Khánh

Tóm tắt


Nghiên cứu về hiệu suất sử dụng nitơ từ phân urê có ý nghĩa quan trọng trong canh tác cây cao su từ đó làm cơ sở để xây dựng chế độ bón phân urê hợp lí. Kết quả nghiên cứu sử dụng kĩ thuật đánh dấu đồng vị N-15 cho thấy ở các mức bón cho mỗi cây cao su 1 năm tuổi giốn PB260 là: 1gN, 2gN và 3gN có hiệu suất sử dụng phân urê của rễ, thân và lá cao su PB260 tăng từ 15 ngày sau bón (NSB) -60NSB, sau đó giảm ở 90NSB. Khối lượng nitơ hút từ phân (NHTP) và hiệu suất sử dụng phân urê của cây cao su PB260 có xu hướng tăng từ 15NSB, đạt cao nhất ở 60NSB sau đó giảm ở 90NSB. Tổng % hiệu suất N cây hút từ phân đối với ba mức bón: 1gN, 2gN và 3gN theo thứ tự là 9,33%; 6,09% và 31,31%.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).651(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).651.642(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống