Nghiên cứu sự ảnh hưởng của IBA và NAA đến giâm cành Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt)

Quách Văn Toàn Em, Mai Thị Kim Yến

Tóm tắt


Đề tài tiến hành khảo sát nồng độ và thời gian tác động của các chất kích thích sinh trưởng IBA và NAA đến sự ra rễ của cành giâm Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt). Kết quả nghiên cứu cho thấy, IBA hay NAA đều có tác dụng trong việc kích thích sự ra rễ của cành giâm. Sau 8 tuần thí nghiệm, cành giâm Cóc đỏ được xử lí với IBA cho tỉ lệ ra rễ cao nhất (hơn 77 %) ở nồng độ IBA 50 mg/l, thời gian xử lí 15 phút hoặc 82 % với NAA 10 mg/l, thời gian xử lí 30 phút.


Từ khóa


cây Cóc đỏ, giâm cành, chất điều hòa tăng trưởng thực vật (NAA và IBA), ra rễ.

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).654(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).654.645(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống