Nghiên cứu và đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông Mê Kông

Phùng Thái Dương, Huỳnh Thị Kiều Trâm

Tóm tắt


Đề tài được thực hiện nhằm xác định hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích đáy vùng cửa sông Mê Kông. Ngoại trừ Pb thì hàm lượng các kim loại còn lại tại hầu hết các điểm nghiên cứu gần bằng quy chuẩn quốc gia Việt Nam (dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng bất lợi đến các động vật thủy sinh và hệ sinh thái ven sông). So với quy chuẩn của một số nước trên thế giới thì hàm lượng kim loại nặng tại khu vực nghiên cứu ở mức cao. Các nhánh sông nhỏ đổ vào sông chính cũng có hàm lượng tương đối cao, điều này chứng tỏ bên cạnh nguồn gây ô nhiễm từ phía thượng nguồn thì hoạt động kinh tế - xã hội của người dân nơi đây cũng có vai trò to lớn đối với việc tích tụ các kim loại nặng trong trầm tích đáy sông.


Từ khóa


hàm lượng kim loại nặng, trầm tích đáy, cửa sông Mê Kông

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống