Cảm hứng về quê hương trong thơ chữ Hán Nguyễn Du qua suy cảm về gia đình, người thân

Trần Thị Mai

Tóm tắt


Cảm hứng về quê hương trong thơ chữ Hán Nguyễn Du được biểu hiện qua nhiều phương diện nội dung. Một trong những phương diện đó là thông qua suy cảm về gia đình, người thân. Bài viết đi sâu phân tích những xúc cảm của tác giả khi đi xa, nhớ về gia đình, người thân nơi quê nhà, qua đó thấy được tình cảm sâu nặng của ông với quê hương. Đó cũng chính là một trong những nguồn cảm hứng giúp ông bộc lộ khát khao được trở về với quê hương, đất nước.


Từ khóa


cảm hứng về quê hương, thơ chữ Hán Nguyễn Du, gia đình, người thân

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống