Một số phương pháp chọn hệ trục tọa độ trong việc giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ

Nguyễn Viết Dũng

Tóm tắt


Bài viết này đề cập mối quan hệ giữa Hình học không gian (HHKG) và Phương pháp tọa độ (PPTĐ) trong không gian, đồng thời nêu lên một số phương pháp giải bài toán HHKG bằng PPTĐ.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống