Chi tiết về Tác giả

Phúc, Đặng Ngọc, Trường Đại học Đông Á, Việt Nam

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA RAU SỨNG (STROPHIOBLACHIA FIMBRICALYX BOERL.) THU HÁI Ở CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM
    Tóm tắt  PDF