Chi tiết về Tác giả

Ngọc Sang, Đặng Thị, Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam