Chi tiết về Tác giả

Linh, Bùi Thị Ngọc, Khoa Sư Phạm, Đại học Quy Nhơn, Việt Nam

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    TIỀM NĂNG CỦA THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
    Tóm tắt  PDF