Chi tiết về Tác giả

Mai, Châu Huệ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    MỘT SỐ HƯỚNG VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐỘC GIẢ-PHẢN HỒI VÀO DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018
    Tóm tắt  PDF