Chi tiết về Tác giả

Huy, Hà Thúc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLY(LACTIC AXIT) TỪ DỊCH NHỰA CÂY DỪA NƯỚC KIÊN GIANG (NYPA FRUTICANS)
    Tóm tắt  PDF