Chi tiết về Tác giả

Khanh, Hồ Vũ, Đại học Kiên Giang, Việt Nam

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ PHIÊU SINH VẬT TRÊN RUỘNG LÚA SRI VÀ THÂM CANH TRUYỀN THỐNG TẠI HUYỆN TÂN HIỆP, KIÊN GIANG
    Tóm tắt  PDF