Chi tiết về Tác giả

Tâm, Hoàng Đức, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ AXIT VỚI ĐƯỜNG CHUẨN MẬT ĐỘ ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG MONTE CARLO
    Tóm tắt  PDF