Chi tiết về Tác giả

Hồng, Huỳnh Thị Yến, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP FSA ĐỂ PHÂN TÍCH PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG CHO MẪU HÌNH HỌC MARINELLI
    Tóm tắt  PDF