Chi tiết về Tác giả

Phúc, Lê Hồng, Khoa Toán - Tin ĐHSP TP.HCM, học viên cao học, Việt Nam

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    MỘT ĐÁNH GIÁ GRADIENT TRONG KHÔNG GIAN LORENTZ CHO PHƯƠNG TRÌNH P-LAPLACE DỮ LIỆU ĐỘ ĐO VỚI P GẦN 1
    Tóm tắt  PDF