Chi tiết về Tác giả

Lâm, Lê Hoàng Việt, Khoa Lý luận Chính trị, Đại học An ninh nhân dân, Việt Nam

  • T. 18, S. 10 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ AN NINH CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN TRONG ĐẢM BẢO AN NINH CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF