Chi tiết về Tác giả

Cúc Dung, Lê Thị, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam