Chi tiết về Tác giả

Khương, Lý Trần A, (Sinh viên) Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    MỘT SỐ ĐỀ XUẤT DẠY HỌC CẤU TRÚC VĂN BẢN THÔNG TIN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018
    Tóm tắt  PDF (English)