Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Đắc Nguyên, Cranbrook Schools, USA