Chi tiết về Tác giả

Linh, Nguyễn Thị Kiều, Khoa Sinh, Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG ĐỘC TÍNH ASEN CỦA DỊCH ÉP TỎI LÝ SƠN THÔNG QUA SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU, HÌNH DẠNG HỒNG CẦU VÀ CẤU TRÚC MÔ LÁCH CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐỰC
    Tóm tắt  PDF