Chi tiết về Tác giả

Huyền, Nguyễn Thị Thương, Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, Việt Nam

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG ĐỘC TÍNH ASEN CỦA DỊCH ÉP TỎI LÝ SƠN THÔNG QUA SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU, HÌNH DẠNG HỒNG CẦU VÀ CẤU TRÚC MÔ LÁCH CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐỰC
    Tóm tắt  PDF