Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Trần, Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT QUANG CỦA POLYMER CẤU TRÚC LIÊN HỢP MỚI TRÊN CƠ SỞ THIACALIX[3]TRIAZINE VÀ 3-HEXYLTHIOPHENE
    Tóm tắt  PDF (English)