Chi tiết về Tác giả

Hiếu, Nguyễn Trung, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    SỰ HỘI TỤ MẠNH CỦA DÃY LẶP LAI GHÉP CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG HỖN HỢP TỔNG QUÁT VÀ ÁNH XẠ TỰA TIỆM CẬN KHÔNG GIÃN HOÀN TOÀN BREGMAN TRONG KHÔNG GIAN BANACH
    Tóm tắt  PDF (English)