Chi tiết về Tác giả

Quang, Phan Văn, Phòng GD-ĐT Tân Bình, Việt Nam

  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF