Chi tiết về Tác giả

Kha, Trần Duy, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ SẦU RIÊNG ĐỂ XỬ LÍ MÀU REACTIVE BLUE 220 TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
    Tóm tắt  PDF (English)