Chi tiết về Tác giả

Phương, Vũ Thị, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên - Đại học Tây Nguyên, Việt Nam