Chương trình môn học trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Hoàng Tuyết

Tóm tắt


Bài viết biện luận cho việc gọi tên “chương trình môn học” thay cho “đề cương bài giảng”, và tập trung vào việc mô tả phân tích các đặc điểm cơ bản của một chương trình môn học trong đào tạo theo học chế tín chỉ trên thế giới. Ba đặc điểm cơ bản của chương trình môn học đã được khái quát và mô tả phân tích. Đó là: (1) Tính thực tiễn của việc xác định và thực hiện các mục tiêu môn học và kết quả học tập mà sinh viên đạt được từ môn học; (2) Tính chất chặt chẽ gắn bó với mục tiêu môn học, tính đa dạng và tính lý luận của các chiến lược dạy học và đánh giá; (3) Nội dung môn học được trình bày theo hướng tạo cho người học cơ hội học tập và nghiên cứu hơn là được trình bày theo hướng giới thuyết.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống