Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tâm lý học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Huỳnh Văn Sơn

Tóm tắt


Nguyên nhân nổi trội của mức độ phù hợp còn hạn chế của chương trình Tâm lý học qua đánh giá của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TP HCM) là việc thực hiện lồng ghép từng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vào những nội dung tri thức tương ứng và điều kiện - cơ sở vật chất còn hạn chế (84.62%). Kế đến, thời gian đầu tư cho phần thực hành kỹ năng cũng như nội dung thực hành còn hạn chế (76.92%). Trên cơ sở đó, đề tài đã đưa ra các biện pháp đề xuất nhằm cải thiện thực trạng như: xác định rõ nhiệm vụ môn học Tâm lý học – môn học nghiệp vụ sư phạm trong Trường ĐHSP TP HCM, xác định rõ các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nền tảng cần hình thành trong quá trình triển khai môn học Tâm lý học, xác định các nội dung tri thức cần thiết trong môn Tâm lý học để hình thành kỹ năng nghiệp vụ cơ bản.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống