Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em

Nguyễn Thị Kim Anh

Tóm tắt


Bài báo đã phân tích khái quát về hệ thống thị giác, cơ chế nhìn của mắt và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em. Nghiên cứu đã chứng minh rằng, thị giác ảnh hưởng đến tất cả những lĩnh vực phát triển và khả năng thực hiện các hoạt động của trẻ và thông qua những điều chỉnh về môi trường có thể dạy cho trẻ sử dụng thị giác chức năng có hiệu quả hơn.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống